:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นายวีระ ฉิมเลี้ยง
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเกาะ
โทร 084-8229100
นางจันทนิภา มณีรัตนาพร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 091-7392493
น.ส.ธัญลักษณ์ นวลมะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 096-2953492
น.ส.กาญจณา รอดอ่วม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 086-4464101
นางสมัย ชุมพลศรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร 061-3290844
นางทิพย์วรรณ กันทะสอนศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 084-8229100