:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกนก รัตนเพชร
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเกาะ
น.ส.วิภา โตไพรศรี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเกาะ
นายไพศาล ปั้นนาค
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเกาะ
นายณัฐวัฒน์ แก้วเทศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเกาะเขตที่ 1
นายมงคล ทองเนินกุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเกาะ เขตที่ 1
นายเจตนิพัทธ์ นาคเหล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเกาะ เขตที่ 1
นางพิชญา เที่ยงสุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเกาะ เขตที่ 1
นายสมบัติ บุญเรือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเกาะ เขตที่ 1
นายดาวยศ คตด้วง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเกาะเขตที่ 2
นายปราโมทย์ ถ้ำทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเกาะ เขตที่ 2
นายวีระ ต่ายลำยงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเกาะ เขตที่ 2
นายสมพงษ์ ไกลแนว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเกาะ เขตที่ 2