:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: โครงการการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

18 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 18 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านเกาะ ได้จัดทำโครงการการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และได้รับเกียรติจากนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายธีรชัย ชวลิตสกุลเดช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเกาะ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านป่าเซ่า (ประชานุสรณ์) กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลบ้านเกาะ จำนวน 80 คน