:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: เทศบาลตำบลบ้านเกาะร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล "แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยิ่งยืน" ประจำปี 2565 กิจกรรมการเสริมสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (พัฒนาและบำเพ็ญสาธารณ

17 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร